STATUT

Stowarzyszenia Ekologiczno-Kulturalngo „EKOklub”

z siedzibą w Wielowsi

ROZDZIAŁ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne EKOklub, zwane dalej „EKOklubem”, zrzesza osoby fizyczne działające na rzecz edukacji ekologicznej, ochrony środowiska naturalnego, praw zwierząt, rozwoju kultury i praw człowieka.

§2

EKOklub jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ze zm.) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873).

§3

Terenem działania „EKOklubu” jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica, a siedzibą miejscowość Wielowieś.

§4

Czas trwania EKOklubu jest nieoznaczony.

§5

EKOklub może być członkiem organizacji krajowych i międzynarodowych realizujących podobne cele.

ROZDZIAŁ 2

CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA

§6

Celami EKOklubu są:

 • zachowanie i wzbogacenie środowiska naturalnego;

 • działania na rzecz ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

 • ochrona praw i dobrostanu zwierząt;

 • promocja inicjatyw związanych z ochroną środowiska, ochroną zwierząt i działalnością proekologiczną;

 • rozwijanie i wspieranie działań kulturotwórczych i środowiskowych;

 • działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju;

 • działalność w zakresie praw człowieka i obywatela, a także działania wspomagające rozwój demokracji;

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

 • propagowanie edukacji ekologicznej wśród dzieci i młodzieży

 • promocja i organizacja wolontariatu.

§7

EKOklub realizuje swoje cele poprzez:

 • prowadzenie działalności edukacyjnej, informacyjnej, promocyjnej i reklamowej;

 • organizowanie akcji upowszechniających postawy proekologiczne;

 • interwencje i akcje bezpośrednie w sytuacji najwyższego zagrożenia dla środowiska naturalnego w granicach określonych przepisami prawa;

 • prowadzenie doradztwa w dziedzinie ochrony środowiska i ochrony zwierząt;

 • wspieranie prac badawczych i naukowych w dziedzinie ochrony środowiska i ochrony zwierząt;

 • działalność szkoleniową, organizowanie spotkań, wykładów, warsztatów, konferencji;

 • prowadzenie i wspieranie schronisk dla zwierząt;

 • prowadzenie i wspieranie ośrodków edukacji ekologicznej;

 • działalność wydawniczą;

 • organizowanie imprez i wydarzeń artystycznych i innych;

 • promocję organizacji, przedsiębiorców i instytucji wspierających ochronę środowiska i ochronę zwierząt;

 • wspieranie organizacji, instytucji i przedsiębiorców w zakresie ochrony środowiska i ochrony zwierząt;

 • współpracę z innymi organizacjami, instytucjami i przedsiębiorcami w kraju i za granicą;

 • inne działania proekologiczne;

 • pozyskiwanie funduszy na cele statutowe;

 • redystrybucję pozyskanych funduszy innym organizacjom prowadzącym taką samą lub podobną działalność statutową.

§8

Działalność, o której mowa w § 7, jest nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

ROZDZIAŁ 3

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§9

Członkami EKOklubu mogą być wyłącznie osoby fizyczne.

Cudzoziemcy, bez względu na miejsce zamieszkania, mogą wstąpić do EKOklubu na takich samych zasadach, jak obywatele polscy.

§10

Członkiem EKOklubu może być osoba, która złoży pisemną deklarację członkowską, w której wyrazi wolę zostania członkiem EKOklubu oraz oświadczy, że zapoznała się z treścią niniejszego statutu oraz popiera cele i sposoby działania określone w Rozdziale 2.

Pisemna deklaracja, o której mowa w § 10 ust. 1, zawiera imię i nazwisko kandydata, datę i miejsce urodzenia, adres oraz numer PESEL.

Członków przyjmuje się w drodze uchwały Rady. Od decyzji Rady nie przysługuje odwołanie.

Listę członków EKOklubu prowadzi Zarząd.

§11

Członek EKOklubu ma obowiązek :

 • przestrzegać statut, regulaminy i uchwały władz EKOklubu;

 • propagować w społeczeństwie działalności EKOklubu.

Członek EKOklubu ma prawo do:

 • czynnego i biernego uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków;

 • uczestnictwa w kształtowaniu i realizacji programu EKOklubu.

§12

Członkostwo w EKOklubu ustaje wskutek:

 • śmierci członka;

 • dobrowolnej rezygnacji z przynależności do EKOklubu, zgłoszonej na piśmie Zarządowi;

 • uprawomocnienia się uchwały Rady wykluczającej członka z EKOklubu, podjętej zgodnie z §13.

§13

Rada w drodze uchwały może wykluczyć członka EKOklubu w przypadku stwierdzenia, że działania członka są rażąco sprzeczne z treścią złożonej deklaracji członkowskiej, statutem lub działalnością EKOklubu.

Rada niezwłocznie zawiadamia wykluczonego członka o podjętej uchwale. Zawiadomienie zawiera pouczenie o przysługującym członkowi prawie do wniesienia do Walnego Zebrania Członków, za pośrednictwem Rady, pisemnego odwołania w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

Jeżeli Rada uzna, że odwołanie zasługuje na uwzględnienie, może ona do chwili zwołania Walnego Zebrania Członków podjąć uchwałę uchylającą uchwałę o wykluczeniu.

Uchwała o wykluczeniu członka staje się prawomocna po upływie terminu do wniesienia odwołania. W razie wniesienia odwołania staje się ona prawomocna w momencie podjęcia w tym przedmiocie uchwały przez Walne Zebranie Członków.

ROZDZIAŁ 4

ORGANY EKOKLUBU

§14

Organami EKOklubu są:

 • Walne Zebranie Członków;

 • Rada;

 • Zarząd;

 • Komisja Rewizyjna.

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

§15

Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd na wniosek Rady, Komisji Rewizyjnej, co najmniej połowy członków EKOklubu lub z własnej inicjatywy nie rzadziej niż raz na trzy lata, powiadamiając o jego terminie, miejscu oraz propozycjach porządku obrad wszystkich członków w drodze zawiadomienia doręczonego członkom, na co najmniej 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia obrad.

Dla ważności Walnego Zebrania Członków wymagana jest obecność co najmniej połowy członków. W razie nieobecności ponad połowy członków, Walne Zebranie Członków odraczane jest na czas oznaczony, wskazany w zawiadomieniu. Walne Zebranie Członków zwołane po okresie odroczenia jest ważne bez względu na liczbę obecnych członków.

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

 • wybór i odwołanie Komisji Rewizyjnej;

 • wybór Rady;

 • zatwierdzanie raportów merytorycznych i finansowych przygotowanych przez Zarząd;

 • ustalanie wysokości składek członkowskich;

 • podejmowanie uchwał dotyczących uzupełnienia składu Zarządu i Komisji Rewizyjnej, w sytuacjach gdy np. skład tych organów uległ zmianie.

 • przygotowywanie w formie uchwały projektu zmian statutu i przedstawianie ich Walnemu Zebraniu Członków

 • rozpatrywanie odwołań od uchwał Rady wykluczających członków;

 • podejmowanie uchwały w przedmiocie zmiany statutu.

Uchwały Walnego Zebrania Członków, zapadają zwykłą większością głosów. Głosowanie Walnego Zebrania przebiega przez podniesienie ręki. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.

RADA

§16

Rada składa się z 3 do 7 członków i wybierana jest na Walnym Zebraniu Członków. Czas trwania Rady wynosi trzy lata.

Do kompetencji Rady należy:

 • podejmowanie uchwał o zadaniach i programie działania EKOklubu;

 • wybór członków Zarządu i odwołanie ich przed upływem kadencji;

 • podejmowanie uchwał dotyczących uzupełnienia składu Zarządu i Komisji Rewizyjnej, w sytuacjach gdy np. skład tych organów uległ zmianie ( zakres kooptacji nie może być wyższy od 1/3 składu poszczególnych organów);

 • przygotowywanie w formie uchwały projektu zmian statutu i przedstawianie ich Walnemu Zebraniu Członków do zatwierdzenia;

 • rozpatrywanie sprawozdań Zarządu;

 • rozpatrywanie wniosków Komisji Rewizyjnej;

 • zatwierdzanie planu finansowego i budżetu przedstawionego przez Zarząd lub przygotowanie planu finansowego stanowiącego podstawę sporządzania budżetu;

 • podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia nowych członków;

 • podejmowanie uchwał w sprawie wykluczenia członków;

 • decyzja o przynależności EKOklubu do organizacji krajowych i międzynarodowych;

 • podejmowanie uchwał o zbyciu lub obciążeniu majątku EKOklubu;

 • inne sprawy nie powierzone w statucie innym organom;

 • Zebrania Rady zwołuje co najmniej 2 członków Rady, Zarząd albo osoba przez niego upoważniona lub Komisja Rewizyjna nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.

Uchwały Rady, zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 3 członków Rady.

ZARZĄD

§17

Zarząd składa się z 1 do 3 członków.

Kadencja Zarządu trwa trzy lata. Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje do czasu wyboru nowego Zarządu. Skład Zarządu wybierany jest spośród członków Rady. Zarząd sam wybiera ze swego składu członków na określone funkcje .

Każdy z przedstawicieli Zarządu jest samodzielnie uprawniony do reprezentowania EKOklubu oraz do zawierania umów, składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu EKOklubu.

Do kompetencji Zarządu należy:

 • kierowanie działalnością EKOklubu w oparciu o niniejszy statut i uchwały Walnego Zebrania Członków i Rady;

 • sporządzanie raportów merytorycznych i finansowych z działalności;

 • sporządzanie i realizowanie planu finansowego i budżetu;

 • przedstawianie planu finansowego i budżetu do zatwierdzenia Radzie;

 • przedstawianie Radzie i Komisji Rewizyjnej sprawozdania ze swojej działalności z końcem kadencji oraz na każde żądanie Rady;

 • tworzenie komitetów i sekcji problemowych.

Uchwały Zarządu zapadają w obecności wszystkich członków. Wymagana do podjęcia uchwały jest bezwzględna większość.

KOMISJA REWIZYJNA

§18

Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków i jest powoływania na Walnym Zebraniu na okres trzech lat.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy kontrola działalności EKOklubu pod względem prawnym i finansowym.

W celu wykonywania swoich uprawnień, Komisja Rewizyjna jest uprawniona do:

 • wglądu do wszelkich dokumentów EKOklubu;

 • żądania od członków Zarządu lub Rady złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień.

Komisja Rewizyjna może zawiesić wykonywanie przez Zarząd jego funkcji w drodze uchwały. Uchwały Komisji zapadają poprzez głosowanie jawne zwykłą większością głosów w obecności wszystkich członków Komisji Rewizyjnej.

W przypadku zawieszenia Zarządu przez Komisję Rewizyjną, zwołuje ona w terminie 14 dni zebranie Rady, która to Rada podejmuje uchwałę o odwołaniu Zarządu lub uchyleniu uchwały Komisji Rewizyjnej o zawieszeniu Zarządu.

Członkowie Komisji Rewizyjnej:

 • nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z Członkami Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia;

 • nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej;

ROZDZIAŁ 5

MAJĄTEK EKOklubu

§19

Majątek EKOklubu stanowią:

 • darowizny, spadki i zapisy dokonane na rzecz EKOklubu;

 • środki pieniężne pochodzące z ofiarności publicznej;

 • dotacje i subwencje;

 • oprocentowanie rachunków bankowych i lokat;

 • inne źródła dopuszczone przez przepisy prawa

z zastrzeżeniem przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

§20

Zabrania się:

 • udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;

 • przekazywania majątku EKOklubu na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;

 • wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystywanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu EKOklubu;

 • zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

§21

Cały dochód EKOklubu służy wyłącznie realizacji zadań statutowych należących do sfery zadań publicznych w rozumieniu przepisów regulujących działalność pożytku publicznego.

ROZDZIAŁ 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§22

Zmiana niniejszego statutu następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków. Dla ważności Walnego Zebrania Członków wymagana jest obecność co najmniej połowy członków. W razie nieobecności ponad połowy członków, Walne Zebranie Członków odraczane jest na czas oznaczony, wskazany w zawiadomieniu. Walne Zebranie Członków zwołane po okresie odroczenia jest ważne bez względu na liczbę obecnych członków. Uchwały Walnego Zebrania Członków, zapadają zwykłą większością głosów. Głosowanie Walnego Zebrania przebiega przez podniesienie ręki. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.

§23

EKOklubu rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków, na którym wymagana jest obecność minimum 15 członków.

Rozwiązanie EKOklubu nastąpi, jeżeli co najmniej 2/3 obecnych na zebraniu członków poprze wniosek o rozwiązaniu EKOklubu.

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu EKOklubu, Walne Zebranie Członków wyznacza likwidatorów, określa sposób likwidacji EKOklubu oraz cel, na który zostanie przeznaczony majątek EKOklubu.